Формиране на Европейския съюз

Юриспруденцията определя Европейският съюз (ЕС) като особен вид ,,наднационална организация”. В структурно отношение ЕС е уникален по своята природа. Той съдържа едновременно елементи характерни както за международните организации, така и за обединенията на държави. Още от най-древни времена редица народи са правили опити за цялостно обединение на Стария континент. След края на Втората световна война и победата над Третия райх (9-ти май 1945 г.) се предприемат редица действия за опазването на европейския мир. Първата стъпка към европейската интеграция е направена през 1951 г. в Париж. С подписването на Парижкия договор се създава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Държави-членки на ЕОВС са: Франция; Западна Германия (ФРГ); Италия; Белгия; Люксембург и Холандия. Главната цел на Общността е да се обединят въглищните и стоманени ресурси на нейните държави-членки. През 1957 г. се подписват Договорите от Рим, с които се създават още две европейски общности. Това са: 

 • Европейска икономическа общност (ЕИО) и  
 • Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ).  

Общностите имат за цел създаването на общ европейски пазар, както и единен политически съюз. Тази цел е постигната с подписването на Маастрихтският договор от 1992 г., с който се създава Европейският съюз. При създаването си той се основава на вече съществуващите две общности: Европейска икономическа общност, преименувана с Договора от Маастрихт на Европейска общност, и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). През 2007 г. е подписан Лисабонския договор според, който Европейският съюз става правоприемник на Европейската общност.  

Към днешна дата Европейският съюз е съставен от страни членки на Eвропейския съюз (след напускането на Великобритания от Общността на 31.01.2020 г.). Това са: Белгия; Франция; Западна Германия (ФРГ); Италия; Люксембург и Холандия (основателки) (1952 г.); Дания и Ирландия (1973 г.); Гърция (1981 г.); Португалия и Испания (1986 г.); ГДР и Западен Берлин се присъединяват към ФРГ и териториите им влизат в рамките на ЕС (1990 г.); Австрия; Финландия и Швеция (1995 г.); Естония; Кипър; Латвия; Литва; Малта; Полша; Словакия; Словения; Унгария и Чехия (2004 г.); България и Румъния (2007 г.); Хърватия (2013 г.) 

Всяка държава, която желае да членува в ЕС следва да отговаря на т. нар. ,,критерии от Копенхаген” . Разпоредбите на чл. 49 и чл. 6, § 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определят условията и принципите на които всяка държава, която желае да стане член на Съюза, трябва да отговаря. 

Това са: 

 1. стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, както и зачитането и закрилата на малцинствата; 
 1. функциониращо пазарно стопанство и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС; 
 1. възможност за изпълнение на задълженията на членството, включително и капацитет за ефективно прилагане на правилата, стандартите и политиките, които съставляват законодателния корпус на ЕС (,,достиженията на правото”), както и придържане към целите на политическия, икономическия и паричен съюз. 

Институционалната рамка на ЕС се състои от 7 институции, изброени в разпоредбата на чл. 13, т. 1 от ДЕС. Тези институции имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения. Това са:  

 • Европейският парламент, който представлява европейските граждани; 
 • Европейският съвет, който определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС; 
 • Европейската комисия, която е изпълнителната институция на ЕС; 
 • Съветът на Европейския съюз (или Съвет на министрите), който представлява правителствата на държавите-членки; 
 • Съдът на Европейския съюз, който контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; 
 • Европейската централна банка и 
 • Европейската сметна палата, която контролира бюджета на ЕС