Учредяване на търговско дружество

Учредяване на търговско дружество

Под ,,фирма” не следва да разбираме търговските дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Понятието…